• Start
 • Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

PoliClinic Centrum Medycznego
Fundacji Politechniki Łódzkiej

W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że:

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116.

Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:

 • listownie: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;
 • telefonicznie: 42 631 21 47 lub 571-296-309;
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: fundacja.p.lodz.pl/start/kontakt/
 • mailowo: biuro@fundacja.p.lodz.pl.
 1. Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • listownie na adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych,
 • przez e-mail: iod@fundacja.p.lodz.pl
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

 1. realizacji profilaktyki zdrowotnej poprzez informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit e oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. zarządzania usługami opieki zdrowotnej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej w szczególności poprzez rejestrację Pacjentów, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. informowanie o terminie wykonania świadczenia zdrowotnego, umawianie, potwierdzanie i odwoływanie wizyty w PoliClinic Centrum Medycznym Fundacji Politechniki Łódzkiej, odbieranie oraz archiwizację upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielenia osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia, zarządzanie podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24  i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. diagnozy i leczenia: przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego poprzez wystawianie zaświadczeń lekarskich. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innymi właściwymi przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
 5. wypełnienia obowiązków podatkowych oraz prowadzenia dokumentacji rachunkowej, w tym wystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi medyczne. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
 6. realizacji zawartej umowy o świadczenie usług medycznych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 7. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz mienia Fundacji oraz osób przebywających w obszarze objętym monitoringiem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest i art. 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadniony interes Fundacji oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 8. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na badaniu satysfakcji z korzystania z usług, przekazywaniu materiałów promujących usługi medyczne i produkty, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji, obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 9. innych niż związane z procesem leczenia, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celach określonych w treści zgody, w tym w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe świadczenie usług przez PoliClinic Centrum Medyczne Fundacji Politechniki Łódzkiej.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o  profilowanie.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;
 • przez 6 lat – w związku z  dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny;
 • w zakresie głosu oraz danych przekazanych podczas rejestracji w PoliClinic Centrum Medycznym Fundacji Politechniki Łódzkiej – do czasu nadpisania informacji w na dysku twardym, czas przechowywania uzależniony od ilości zgłoszeń;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie,
 • w przypadku monitoringu wizyjnego – przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zarejestrowania wizerunku, jednak faktyczny czas przetwarzania może być krótszy, gdyż jest uzależniony jest od ilości zgromadzonego materiału, zapisane dane nadpisują się automatycznie.
 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, czyli podmiotom którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. zadania z zakresu IT, usługi księgowe;
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
  • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;
  • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji  – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie powyżej,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Fundacją lub z inspektorem ochrony danych Fundacji  (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 klauzuli).

 1. Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 1. Przekazywanie danych do Państw Trzecich.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług, przy przetwarzaniu danych osobowych korzystamy z usług dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.